Обработка на лични данни

"Колор М" ООД е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. При обработването на лични данни "Колор М" ООД спазва принципите, установени в Общия регламент относно защитата на данните: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите;свеждане на данните до минимум; точност; ограничение на съхранението; цялостност и поверителност; и отчетност.

1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

"Колор М" ООД обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

в изпълнение на изискванията на закона за туризма чл.116;

предоставяне на услуги: резервации, хотелско настаняване;

изпълнение на сключени договори;

идентифициране на клиенти, ползващи услугите на Хотел Палитра Варна, ул. Константин Доганов №11;

управление на човешките ресурси;

видео-наблюдение;

упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред БНБ в качеството на администратор на лични данни;

обработване на жалби, сигнали и други искания.

2. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Лицата, чиито лични данни се обработват от "Колор М" ООД, имат следните права:

А/ Право на достъп – по искане на лицето, субект на данни,

"Колор М" ООД предоставя информация относно:

* личните данни, които събира и обработва;

* целите, за които те се обработват;

* получателите или категорията получатели, на които се предоставят личните данни, ако има такива;

* източниците, от които са получени данните, извън случаите, когато те са събрани пряко от субекта.

Б/ Право на коригиране – по искане на лицето, субект на данните, "Колор М" ООД коригира неточни лични данни, свързани с него.

В/ Право на изтриване (или „право да бъдеш забравен“) – по искане на лицето, субект на данните, когато не е налице законно основание за тяхното обработване, "Колор М" ООД изтрива данните при наличие на някое от следните основания:

* личните данни не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

* субектът на данни оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;

* субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законно основание за обработването;

* личните данни са били обработени незаконосъобразно;

* личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение.

Г/ Право на ограничаване на обработването – по искане на лицето, субект на данните, "Колор М" ООД ограничава обработването на лични данни в изрично предвидените в Общия регламент относно защитата на данните случаи.

Д/ Право на преносимост на личните данни – субектът на данни има право да поиска и да получи отнасящите се до него лични данни, които е предоставил на Хотел Палитра, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формати има право да предаде/прехвърли тези данни на друг администратор. Това право е приложимо, когато основанието за обработването на личните данни е съгласие или договорно задължение и обработването на личните данни се извършва по автоматизиран начин, т.е. има техническа възможност това да бъде извършено.

Е/ Право на възражение – субектът на данни има право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването,които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическото лице. "Колор М" ООД разглежда възражението и предоставя становището си в писмена форма в 30-дневен срок, освен ако не се налага удължаване на срока, за което субектът на данните ще бъде уведомен своевременно.

Ж/ Право да оттегли съгласието си – в случаите, когато обработването се осъществява на основание съгласие, субектът на данни има право да го оттегли, като подаде искане по електронната поща palitra@abv.bg или на място в Хотел Палитра Варна, ул. Константин Доганов №11.

З/ Право на жалба – субектът на данни има право да подаде жалба до надзорния орган –Комисията за защита на личните данни, на адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“No 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на неговите лични данни.

Забележка: Упражняването на някои от описаните права не може да бъде причина за отказ от предоставянето на лични данни на компетентните органи за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления. Правата на субектите на данни се упражняват от тях при спазване на разпоредбите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

3. ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

"Колор М" ООД обработва лични данни, които могат да бъдат получени пряко от лицето, субект на данните, или от трето лице. "Колор М" ООД може да обработва различни видове данни, в зависимост от целта на обработването,като например:

данни, чрез които лицето, субект на данните, може да бъде идентифицирано(например три имена, единен граждански номер);

данни за контакт, за да се осъществи връзка с лицата, субект на данните (например телефонен номер, адрес на електронна поща,пощенски адрес);

лични данни, предоставени от администратори, в случаите, предвидени в закон;

записи от видео-наблюдение – в сградата на Хотел Палитра Варна и около нея се извършва видео-наблюдение на основание на Закона за частната охранителна дейност.

4. ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ В "Колор М" ООД Достъпът до лични данни се осъществява само от лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп, при спазване на принципа „Необходимост да знае“ и след запознаване с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни.

5. ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "Колор М" ООД.

"Колор М" ООД има законово задължение да предоставя лични данни на администратори налични данни. Обработващи лични данни са физически или юридически лица, публични органи, агенции или други структури, които обработват лични данни от името на администратора.

6. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Личните данни, събирани от "Колор М" ООД в качеството ѝ на администратор на лични данни, се обработват въз основа на следните основания, както следва:

съгласие на субекта на данните за една или повече конкретни цели;

във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемането на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

за изпълнение на законово задължение;

за целите на легитимните интереси на администратора или на третастрана.

7. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Личните данни, обработвани в "Колор М" ООД, се съхраняват съгласно сроковете, предвидени в закон или във вътрешни актове.

8. ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

"Колор М" ООД прилага необходимите технически и организационни мерки и мерки за защита в съответствие с нормативно установените изисквания.

9. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с обработването на лични данни субектът на данните може да се обърне към "Колор М" ООД чрез длъжностното лице по защита на личните данни – Пламен Дойчев- Управител на електронен адрес:palitra@abv.bg, в писмен в офиса в сградата на Хотел Палитра Варна или на пощенски адрес: гр.Варна, бул. Васил Левски, бл.9, вх.А